BE   GREEN
     BE   RESPECTFUL
  BE   ACTIVE
    BE   HORGANIC

Search

 

 

Екипът на HORGANIC ще започне да работи върху развитието на обучителните материали, необходими за курса на обучение за възрастни. След това тези инструменти ще бъдат тествани по време на три пилотни опита в Испания, Словения Германия, но нека да видим как ще го направим, тъй като това е  три годишна инициатива! 

Започвайки от началото ... посяването на  нашия проект! 

Всеки от партньорите допринася със своите знания и специфичен опит. CJD е с най-добрите възможности да проектира и напише учебната програма по градинарство и цветарство, тъй като e  експертна организация, предоставяща обучение за хора с обучителни трудности.  Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски " е отговорен за разработването на новаторска методика, основана на социодрама техники, която допълва градинарството като  съдържание. INTRAS и OZARA като  организации, които предлагат работни срещи и обучения за психично болни хора, са  отговорни за тестването и подобряване на целия курс. Подготвителните дейности преди обучителния курс са издаване  на Наръчника за обучители, Учебника за обучаващи се, Учебното DVD,  създаване и поддържане на информационно-преподавателски уебсайт, който ще бъде също така и  практически информационен инструмент.

Съвършенството е една от логичните основи на  HORGANIC . Съветът по качеството е специално създаден, за да следи и да гарантира високи стандарти за качество по време на всеки един от етапите на жизнения цикъл на проекта.

Обучаване на нашите градинари да отглеждат HORGANIC  обучаващи се

След като  се подготвят предварително всички учебните  материали, ще се проведе интензивно обучение на обучителите в Германия, организирано от CJD (Германия) и Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски” (България), експерти в разработването на методологията и програмата. Обучители от Испания, Германия и Словения ще бъдат интензивно обучени, както в градинарство по разработената  учебна програма, така и в социодраматични техники и упражнения.

Градинарството в  Европа: пилотен  опит в три различни страни

След като професионалистите от HORGANIC организациите са добре обучени,  ще започне обучението по  градинарство  за хора с психични разстройства. Участниците от Испания, Германия и Словения ще участват  три пъти седмично в курса по време на цялата година. Напредъкът им ще се измерва редовно и техните нужди ще бъдат вземани под внимание постоянно за  по-добро прилагане на обучението. Отново строгият  контрол върху качеството ще има специална роля в тази фаза.

Разпространение на нашите плодове

Разпространението е замислено в HORGANIC като основен стълб, който трябва да  се бори срещу социалната стигма, която обикновено придружава психичното заболяване. Подробна комуникационна кампания върви заедно с дейностите по проекта. Важно е в  Европа  да се знае това, което се прави, и по този начин да се даде възможност на други организации да повторят  този курс на обучение, не само с тази специфична целева група, но също така и с други групи, подложени на социална изолация. Ние искаме  HORGANIC общността  да пусне корени, да расте и да се възпроизвежда.

На всеки четири месеца ще се издават бюлетини  (виж рубрика "Новини"), както и промоционални плакати и листовки, които да информират  за развитието на  проекта, събитията  и срещите „ лице – в лице”, за да се обяснят на  специализираната и общата публика резултатите от този новаторски опит. Можете да намерите актуална информация и всички тези промоционални материали в този уебсайт. Освен това ще бъдат организирани семинари в страните на  всеки от  партньорите  в края на съответния пилотен  опит, където ще бъдат представени  всички крайни продукти и резултатите от HORGANIC. За да се достигне до академичната общност, в научни статии ще бъде направен анализ на резултатите и изводите, получени по времето на тези три работни години.

This project has been funded with support of the Lifelong Learning Programme-Grundtvig sub programme of the European Union. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.